Algemene voorwaarden

Artikel 1

Alle aanbiedingen,offertes,orderbevestigingen en overeenkomsten zijn uitsluitend onder deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over een gekomen, door het geven van een opdracht om werkzaamheden te gaan doen gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden. In deze algemene voorwaarden hebben we het over bestrijdingswerkzaamheden, dit kan ook gelezen worden als wering en/of beheersing afhankelijk van de opdracht.

Artikel 2

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Een overeenkomst is tot stand gekomen als de order schriftelijk is bevestigd of, bij gebreke daarin, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Prijzen

In geval van wijzigingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoud van Gerwen Pest Control zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdracht gever door te berekenen. De prijs die is vastgesteld in een overeenkomst met onbepaalde tijd kan telkens na 12 maanden geindexeerd worden.

Artikel 4 Uitvoering van de werkzaamheden

De opdrachtgever moet er voor zorgen dat alle aanwijzingen voor of namens van Gerwen Pest Control die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat van Gerwen Pest Control direct na aankomst met de werkzaam heden kan beginnen. Daarom moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes terreinen enzovoort Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting van de overeengekomen prijs te voldoen. De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpmaterialen en hulpwerktuigen ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoerig binnen de risicosfeer van van Gerwen Pest Control ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan. Indien als gevolg vaneen of meer oorzaken niet binnen de risicosfeer van een der partijen niet of niet op tijd plaats vind, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken kan worden verstaan; oorlog, stakingen, brand, of weersomstandigheden die de werkzaamheden beletten.

Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk

Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om rederlijkerwijs de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht . Meer en/of minder zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen; alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden , heeft van Gerwen Pest Control het recht te vorderen dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien dit mogelijk is. De meer of minder kosten uit deze wiiziging voortvloeiende zullen worden verrekend, terwijl van Gerwen Pest Control bovendien recht zal hebben op vergoeding van al de ontstane doch onnut gebleken kosten. De dovengenoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6 Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, onverminderd is men bij overschrijding van het betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de nederlandse bank vermeerderd met 2% van Gerwen Pest Control heeft ten alla tijde het recht voor de gehele uitvoering of tijdens de uitvoering van de overeenkomst het gehele factuurbedrag of een deel daarvan contante betaling te verlangen. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Artikel 7 Klachten

Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 dagen na de uitvoering schriftelijk te gebeuren, bij gebreke daarvan zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Zolang op een klacht door van Gerwen Pest Control nog niets beslist is, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Niet nakomen en beendiging

Indien niet nakoming van de overeenkomst te verwijten is aan 1 of meer van de volgende oorzaken ; oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond en hulp stoffen, water, elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht. In andere gevallen waarin een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, evenals in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

Meldingen door de of namens van Gerwen Pest Control betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz, gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. Van Gerwen Pest Control verplicht zich ertoe de werkzaamheden naar beste vermogen te doen in het licht van het beoogde resultaat, de aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat van Gerwen Pest Control zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat. Van Gerwen Pest Control is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of aan derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van van Gerwen Pest Control . In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan, iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende uitbetaald wordt door onze verzekering. Iedere aansprakelijkheid van van Gerwen Pest Control voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vinden in een grove fout of nalatigheid van van Gerwen Pest Control, in dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.

Artikel 10 Opzegging en beeeindiging

Overeenkomsten met een onbepaalde looptijd moeten schriftelijk worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tenzij anders is overeengekomen, tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te alle tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is van Gerwen Pest Control gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, even als een percentage van 25% van het bedrag, dat mede de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving. Bij niet nakomen van de overeenkomst door een der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechtelijke tussenkomst kan een der partijen surceance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verdere toekomende rechten. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van van Gerwen Pest Control kan de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover van Gerwen Pest Control overdragen aan een derde.

Bij tussentijdsche opzegging van opdrachtgever:
Tenzij anders overeen gekomen door partijen, zal de resterende periode van de contractduur moeten worden voldaan. Wij behouden ons het recht voor het betreffende bedrag in één maal te factureren.

Artikel 11 Bevoegde rechten en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen van Gerwen Pest Control en de opdrachtgever die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, Nederlands recht is van toepassing.

Download als pdf

Copyright © van Gerwen Pest Control 2016